Legislație națională și europeană referitoare la specii invazive

Adoptarea de măsuri pentru a limita impactul speciilor străine invazive este o obligativitate asumată prin semnarea Convenției privind Diversitatea Biologică (ratificată prin Legea nr. 58 din 13 iulie 1994) și a Convenției privind conservarea vieții sălbatice și a habitatelor naturale din Europa (Convenția de la Berna), la care România a aderat prin Legea nr. 13/1993. De asemenea, legislatia europeană nu este transpusă în România, astfel că autoritățile de mediu nu au instrumentele necesare pentru a eradica sau limita speciile invazive.

Acest lucru este deosebit de important mai ales având în vedere prevederile Regulamentului 1143/2014, Art 24(1), ca până la 1 iunie 2019 și, ulterior, la fiecare șase ani, statele membre să actualizeze si să transmită Comisiei distribuția speciilor alogene invazive de interes pentru Uniune sau de interes regional, prezente pe teritoriul lor, inclusiv informații privind modelele de migrare si reproducere.

Proiectul propus se va desfasura în contextul implementarii POIM 2014 – 2020, Axa prioritara 4 – Protecția mediului prin masuri de conservare a biodiversitații, monitorizarea calitații aerului si decontaminare a siturilor poluate istoric, (OS) 4.1 „Cresterea gradului de protecție si conservare a biodiversitații prin masuri de management adecvate si refacerea ecosistemelor degradate”. În cadrul OS 4.1, prin prezentul proiect sunt propuse acțiuni de tipul C. Acțiuni de completare a nivelului de cunoastere a biodiversitații si ecosistemelor (monitorizarea si evaluarea speciilor si habitatelor, cunoasterea factorilor de presiune exercitați asupra biodiversitații, inclusiv a speciilor invazive, etc.). În acest mod proiectul va contribui la îndeplinirea obiectivelor Cadrului de Acțiuni Prioritare pentru Natura 2000, Strategiei Europene pentru Biodiversitate 2020 si Strategiei Naționale si Planului de Acțiune pentru Conservarea Biodiversitații 2014 – 2020, aprobata prin HG nr. 1081/2013.

Pe lânga datele din Reglementarea 1143/2014, adaugăm alte aspecte privitoare la speciile alohtone, identificate în diferite documente:

  • Legea 49/2011 pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor natural protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei sălbatice, în art. 34(2), prevede că pentru speciile sălbatice alohtone introduse este obligatorie efectuarea unei evaluări a impactului acestei introduceri asupra speciilor de floră si faună indigene;
  • În anul 2009 a fost adoptat Ordinul Ministrului Mediului nr. 979/2009 privind introducerea de specii alohtone, intervențiile asupra speciilor invazive, precum si reintroducerea speciilor indigene prevazute în anexele nr. 4A si 4B la OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare.